INFORMACIÓ SOBRE HABITATGE

RELACIONADA AMB EMERGÈNCIA COVID19

NOU! Ajuts al lloguer

🏠 La Generalitat obre una línia d'ajuts extraordinària de 14,5 milions per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19.

Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, d'abril a setembre i s'atorgaran per ordre d'arribada fins a exhaurir el pressupost.

Els requisits principals per accedir-hi són:

✅ Estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència de la COVID-19, amb un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900€.

✅ Que les despeses de lloguer i dels subministraments bàsics igualin o superin el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar

✅ No pagar un lloguer de més de 900€

✅ Que el conjunt d'ingressos de la Unitat Familiar, en el mes anterior no sigui superior a 1.613, 52€, ampliables a 2.151,36€ segons circumstàncies familiars.

📞 El número d’atenció telefònica 900 922 841 oferirà assessorament de 9h a 14h.

RECORDA! L'Oficina Local d'Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Sobirà pot ajudar-te a sol·licitar l'ajut

 • Cal demanar cita prèvia clicant aqui

Totes les atencions es faran al Telecentre de Sort

 • Telèfon de contacte: 676 93 55 96

 • A/e: olh@pallarssobira.cat

Ajut habitual (no és l'ajut covid) per al pagament del lloguer

Termini: 3 de juliol de 2020

Més info: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer

Tràmit a Oficina local Habitatge (Telecentre de Sort). Demana cita prèvia

Documentació econòmica a presentar amb l'ajut

Documentació relativa als ingressos:

 • Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral:

  • L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.

  • En cas de situació legal de desocupació, el certificat expedit per l’oficina de treball, en què figuri la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

  • En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.

  • En cas de cessament de l’activitat de les persones treballadores per compte pròpia, el certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o per l’Agència Tributària de Catalunya, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per la persona interessada.

  • En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.

  • En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.

Documentació a presentar amb l'ajut sobre contracte i unitat familiar

Documentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar:

 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

 • Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar.

 • En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.

 • Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol·licitants. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

 • Certificat, en el seu cas, de la persona propietària o administradora de l’habitatge, acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.(Model 1)

 • En el cas d’estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut.


En el cas, de no poder aportar algun dels documents, caldrar fer una declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19. I tota la documentació que no s’hagi justificat en presentar la sol·licitud, caldrà presentar-la obligatòriament i d’ofici per la persona sol·licitant, en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’estat d’alarma.


Guia mesures per l'habitatge

Durant l'emergència per covid-19

Guia-Joves-i-Habitatge-mesures-urgents-durant-el-COVID19.pdf

GUIA DE MESURES I AJUTS sobre habitatge per l'emergència Covid19

Guia_AHC_COVID19_v1.pdf

Enllaços a documents útils

Servei Jove d'assessorament especialitzat en habitatge:

AJUT PER PAGAR LA LLUM

Consulta si pots demanar bonificació de la factura de la llum amb l'assistent online de Civio: civio.es/bono-social/

Busques compartir habitatge?

L'Oficina Jove facilita un taulell d'anuncis autònom perquè pogueu fer difusió tant els que busqueu habitatge com els que busqueu companys/es!

Recomanacions a tenir en compte quan es comparteix habitatge

guia-compartir-habitatge.pdf

Oficina comarcal d'habitatge del Pallars Sobirà

 • Servei de Borsa d'habitatge social

 • Ajuts, assessorament i altres tràmits (consulteu al Web)

A/e: olh@pallarssobira.cat

Ajuntaments

Descarreg en vCard tots els contactes

Altres serveis

AGENTS RURALS: 973 621 100

Oficina Jove: 638 723 950

CREU ROJA: 628 684 365

CONSELL COMARCAL: consell@pallarssobira.cat

SERVEIS SOCIALS: 648 089 755 (9 a 15h)

 • SIAD – Servei d’Informació i Atenció a les Dones

 • SAI – Servei Atenció Integral LGTBI

 • CDIAP- Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

 • SISI – Servei d’Intervenció Socioeducativa itinerant

Tens dubtes? Tens propostes per millorar la resposta a l'emergència al Pallars Sobirà

Comparteix-les en aquest formulari i mirarem de trobar-hi resposta entre tots. Gràcies.